igaz szerelem!friss hírek!ünnepelj!kalkuláljfog esni?fashion
Egyéni keresés

A szam­ha­bo­ru.­hu a szám­há­bo­rú já­ték sza­bá­lya­it, lé­nye­gét ma­gya­ráz­za el az ér­deklődők­nek.

hirdetés

"A szám­há­bo­rú egy sza­bad­té­ri st­ra­té­gi­a­i csa­pat­já­ték. Leg­több­ször erdő­ben vagy más o­lyan he­lyen játsszák, a­hol sok te­rep­tárgy ta­lál­ha­tó. A já­té­ko­so­kat két csa­pat­ba oszt­ják, a­mi­ket leg­több­ször kék és pi­ros szín­nel je­löl­nek meg."